SPLITSKI STATUT IZ 1312. GODINE: POVIJEST I PRAVO zbornik radova

SPLITSKI STATUT IZ 1312. GODINE: POVIJEST I PRAVO zbornik radova

GRUPA AUTORA 2015. (652 str.) — Povijest Cijena: € 13,27 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-417-5 Dodaj u košaricu

Zbornik priredili: Željko Radić, Marko Trogrlić, Massimo Meccarelli i Ludwig Steindorff

SADRŽAJ
Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo povodom 700. obljetnice/ Split’s Statute from 1312: History and Law, on its 700th Anniversary; str. 5
Raspored izlaganja međunarodnoga znanstvenog skupa; str. 9
Tomislav Raukar: Srednjovjekovni Split i Percevalov statut iz 1312. godine/ Middle-Age Split and Perceval’s Statute from 1312; str. 15

I OPĆI ASPEKTI / CONSPECTUS GENERALES
Thomas Simon: Die bedeutung der »statuten« in der europäischen gesetzgebungsgeschichte (Eine Skizze)/ Značenje »statuta« u europskoj povijesti zakonodavstva; str. 31
Massimo Meccarelli: The Autonomy of Law and the Statutes of the Cities in the Legal Order of the Late Middle Ages/ Autonomija prava i gradski statuti u pravnom poretku kasnog srednjeg vijeka; str. 41
Ludwig Steindorff: Pravo kao sredstvo stvaranja gradskog identiteta. Slučaj dalmatinskih gradova/ Recht als Mittel der Schaffung städtischer Identität. Das Beispiel der dalmatinischen Städte; str. 53
Zdenka Janeković Römer: Splitski statut: ogledalo razvoja komune/ Splits’s Statute: A Mirror of Communal Development; str. 69
Nenad Cambi: Splitski statut, Salona, Lukan i Toma Arhiđakon/ The Split Statute, Salona, Lucanus and Thomas Archedeacon; str. 91
Mirjana Matijević Sokol: Od kapitulara Gargana de Arscindisa do Percevalova statuta/ From the Capitularium of Gargano De Arcindis until Perceval’s Statute; str. 99
Gherardo Ortalli: Split: Statutes and their long-term Force. Between Legal Weight and Political Value/ Split: Statuti i njihova dugoročna primjena. Između pravne težine i političke vrijednosti str. 113
Ermanno Orlando: Beyond the Statutes. The Legal and Administrative Structure between Split and Venice/ Onkraj statuta. Pravni i administrativni poreci između Splita i Venecije; str. 131

II POSEBNI ASPEKTI / CONSPECTUS SPECIALES
Nella Lonza: Splitski statut i praksa odlučivanja u Velikom vijeću sredinom 14. stoljeća/ The Statute of Split and the Decision-Making Process on the Split Major Council in the Mid-Fourteenth Century; str. 151
Ivan Basić: Bilješke o problemu konstituiranja tribunata u dalmatinskim pretkomunalnim društvima/ Notes on the Problem of the Institution of Tribunate in pre-communal Dalmatian Societies; str. 173
Vicko Kapitanović: Komunalno zakonodavstvo i vjerski život u Dalmaciji
do pada Mletačke Republike/ Communal Law and Religious Life in Dalmatia until the Fall of the Venetian Republic; str. 203
Vilma Pezelj: Pravni položaj žene po Splitskom statutu iz 1312. godine/ The Legal Position of Women in Split’s Statute from 1312; str. 227
Marko Petrak: Rimsko-bizantsko pravo i intestatno nasljeđivanje pro anima u Splitskom statutu/ Roman-Byzantine Law and Intestate Succession pro Anima in the Statute of Split; str. 255
Nina Kršljanin: Ostvarivanje prava po Splitskom statutu/ The Realisation of Rights according to Split’s Statute; str. 273
Marija Štambuk Šunjić – Željko Radić: Rimsko-kanonski postupak i splitsko statutarno pravo/ Roman-Canonical Procedures and Split’s Stautory Laws; str. 315
Željko Bartulović: Neka pitanja prava vlasništva u Splitskom statutu/ Some Questions of Ownership in the Statute of Split; str. 333
Branka Grbavac: Splitski javni notarijat u vrijeme nastanka Statuta/ Institution of Notarial Service in the Commune of Split at the Time of Creation of the Statute;  str. 353
Ante Gulin: Javna vjera pristava/bukarija i javnog notarijata u Splitskom statutu iz 1312. godine/ Public Faith in the Clerk/Bucharius and the Public Notary in Split’s Statute from 1312; str. 375
Meri Kunčić – Zoran Ladić: Društvena i gospodarska slika splitske komune u 14. stoljeću na temelju analize bilježničkih spisa/ The Social and Economic State of Split’s Commune in the 14th Century, based on an Analysis of Notary Records; str. 399
Sabine Florence Fabijanec: Neka splitska ekonomska pitanja u svjetlu njegova Statuta iz 1312. godine/ Certain Economic Questions from Split in Light of Its Statute from 1312; str. 447
Tonija Andrić: Statutarna regulacija obrtničkog poslovanja u svjetlu mletačke ekonomske politike u Splitu sredinom 15. stoljeća/ Statutory Regulation of Trade Craft in Light of Venetian Economic Policies in Split in the Middle of the 15th Century; str. 471
Danko Zelić: Wooden Houses in the Statutes and Urban Landscapes of Medieval Dalmatian Communes/ Drvene kuće u statutima i urbanim pejzažima srednjovjekovnih dalmatinskih gradova; str. 489
Joško Belamarić: Proemij Splitskoga statuta/ Proem to the Split Statute; str. 509
Arsen Duplančić: Pokušaji objavljivanja Splitskog statuta u XVII. i XVIII. stoljeću i redakcija Petra Luposignolija/ Attempts to Publish the Statute of Split in the 17th and 18th Centuries and the Editorial Staff of Petar Luposignoli; str. 527

III DODATNI ASPEKTI / CONSPECTUS VARII
Jadranka Neralić: Put do crkvene nadarbine: srednjovjekovno kanonsko pravo i statuti dalmatinskih gradova/ Paths to Ecclesiastical Benefice: Medieval Canon Law and the Statutes of the Dalmatian Comunes; str. 547
Claudia Maria Storti: The Lombard Satutes of the 14th century/ Lombardski statuti iz 14. stoljeća; str. 565
Nicoletta Sarti: Politica e tradizione normativa cittadina: Il paradigma statutario bolognese nel basso medioevo/ Politika i normativna tradicija: bolonješka statutarna paradigma u kasnom srednjem vijeku; str. 575
Miro Gardaš: Komorski vlastelinski sud u Osijeku/ Chamber Manorial Court in Osijek; str. 585
Kazalo osobnih imena; str. 597
Kazalo zemljopisnih naziva; str. 611

ISBN 978-953-163-417-5
ISBN 978-953-7395-74-2