SALONA OD 119. GODINE PRIJE KRISTA DO KASNE ANTIKE

SALONA OD 119. GODINE PRIJE KRISTA DO KASNE ANTIKE

grupa autora 2022. (776 str.) — Arheologija Cijena: € 33,00 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-532-5 Dodaj u košaricu

Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu 23. i 24. rujna 2019. godine.

Zbornik sadrži trideset izvornih znanstvenih članaka u kojima se tematiziraju razni aspekti života antičke Salone, metropole i upravnog središta rimske Dalmacije od prvih navoda u povijesnim vrelima, prve zabilježene rimske vojne ekspedicije na grad 119./118. prije Krista do poslijednjeg kronološkog podatka: misije opata Martina između godina 640. i 642. koji dolazi po relikvije salonitanskih mučenika. Nakon te godine grada više nema. 
Iako se važnost Salone može mjeriti u svjetskim razmjerima, međunarodni znanstveni simpozij Salona od godine 119. prije Krista do kasne antike” prvi je takvoga tipa posvećen ovome gradu i njegovu teritoriju (ageru). Baštinu Salone čini arhitektura, cestovna infrastruktura, ekstremno brojna natpisna građa (više tisuća natpisa raznorodnog karaktera) te obimna umjetnička produkcija u tri glavna povijesna horizonta: grčko-ranorimski, rimski carskodobni i starokršćanski (kasnoantički). Bogata baština starokršćanskog razdoblja bila je ta koja je Saloni priskrbila svjetsku slavu.

Zbornik su za tisak priredili: Nenad Cambi i Ivan Matijević.

SADRŽAJ:
Nenad Cambi, predgovor: Salona – kratka povijest grada od nastanka do propasti / Salona – a Brief History of the City from its Founding to the Fall; str. 5
Robert  Matijašić: Cecilije Metel u Saloni 119./118. pr. Kr. / Caecilius Metellus in Salona in 119-118 BC; str. 21
Siniša Bilić-Dujmušić: Salona pod opsadom Marka Oktavija / Salona under Siege by Marcus Octavius; str. 35
Jasna Jeličić Radonić: Urbanizam Salone u svjetlu novih istraživanja / The Urbanism of Salona in the Light of New Research; str. 93
Radoslav Bužančić: Salonae prije integracije antičkih naseobina u središte Ilirika emporij, epineion i oppidum  / Salonae before the Integration of Ancient Settlements into the Centre of Illyricum – emporium, epineion and oppidum; str. 111
Dražen Maršić: Službe i karijere Lucija Anicija Petinata starijeg i mlađeg (CIL 3, 14712-14713) s posebnim osvrtom na kontroverzu kolektiviteta praefectura phariaca Salonitana / The Posts and Careers of Lucius Anicius Paetinas the Elder and the Younger (CIL III 14712-14713) with Special Reference to the Controversy of the Collective Nature of the Praefectura Phariaca Salonitana; str. 137
Željko Miletić: Kvatuorviri i duoviri Salone / The Quattuorviri and Duoviri of Salona; str. 177
Branko Matulić: Salonitanska škola – radionica mozaika / The Salona Mosaic School or Workshop; str. 189
Marija Buzov: Mozaička baština Salone / The Mosaic Heritage of Salona; str. 215
Ivan Radman-Livaja: Textile Crafts in Salona According to Epigraphic Evidence / Tekstilni obrt u Saloni na temelju epigrafske građe; str. 249
Dino Demicheli: Dva neobjavljena zavjetna žrtvenika Jupiteru iz Salone / Two Unpublished Votive Altars Dedicated to Jupiter from Salona; str. 277
Ivan Matijević: Kronologija rimskih vojnih postrojbi u Saloni tijekom principata / The Chronology of Roman Military Units in Salona During the Principate; str. 289
Nikola Cesarik: Bilješke o natpisima vojnika pomoćnih konjaničkih postrojbi s područja Salone / Notes about Inscriptions of Soldiers of the Auxiliary Cavalry Units from the Salona Area; str. 301
Patrice Faure: Salona and the Roman Army in the third Century (A.D. 170-285) / Salona i rimska vojska u 3. stoljeću (170. – 285.); str. 323
Naser Ferri: I membri dell’esercito romano nella Dardania romana originari da Salona / Pripadnici rimske vojske u rimskoj Dardaniji podrijetlom iz Salone; str. 345
Domagoj Tončinić: Gaii Lucretii ex legionis VII Claudia pia fidelis i pitanje obiteljskih odnosa na stelama VII. legije u Saloni / The Gaii Lucretii ex Legionis VII Claudia Pia Fidelis and the Issue of Family Relations on Stelae of Legio VII in Salona; str. 365
Sanja Ivčević: Nalazi dijelova vojničkog pojasa s područja Salone iz razdoblja 2. i prve polovine 3. stoljeća / Finds of Military Belt Parts from the Salona of the 2nd and 3rd Century; str. 389
Ivana Jadrić-Kučan i Ivana Banovac: Nekoliko crtica o carskom štovanju Flavijevske i Antoninske dinastije u Saloni / A Few Remarks about the Imperial Cult of The Flavian and Antonine Dynasties in Salona; str. 421
Ana Torlak: Kult Merkura u Saloni / The Mercury Cult in Salona; str. 445
Kornelija A. Giunio: Organizacija kulta Izide u Saloni / The Organisation of the Isis Cult in Salona; str. 467
Guntram Koch: Marble Sculptures in Salona: Imports – Local Production  / Mramorna skulptura u Saloni: Import – lokalna produkcija; str. 495
Erwin Pochmarski i Barbara Porod: Der spätantike Porträtkopf aus Salona in Graz / Kasnoantički portret iz Salone u Grazu; str. 529
Zrinka Buljević: Tehnike oblikovanja i dekoriranja ranorimskog salonitanskog staklenog posuđa / The Techniques of Forming and Decorating Early Roman Salona Glass Vessels; str. 549
Vedrana Jović Gazić: Transformacije i kontinuiteti u urbanističkoj strukturi kasnoantičke Salone (od 3. do 7. stoljeća) / Transformations and Continuities in the Urbanistic Structure of Late Antique Salona (from the 3rd to the 7th Century) ; str. 571
Mirjana Sanader: Salona u kasnoj antici – propast ili promjena? / Salona in Late Antiquity – Downfall or Change? ; str. 601
Fabrizio  Bisconti: Ultime riflessioni sulla plastica funeraria cristiana in Istria e Dalmazia / Najnovija razmišljanja o nadgrobnoj plastici u Istri i Dalmaciji; str. 619
Josipa Baraka Perica: Agers of Ancient Colonies in Late Antiquity: Examples of Salona and Iader / Ageri antičkih kolonija u kasnoj antici: primjeri Salone i Iadera; str. 641
Zvonimir  Forker: Prokopije i Salona: uloga Salone u Gotskom ratu / Prokopios von Kaisareia und Salona: die Rolle Salonas in dem Gotenkrieg; str. 655
Nino Švonja: Lokalitet Crikvine u Vranjicu / The Locality of Crikvine in Vranjic; str. 685
Ema Višić-Ljubić: Nova saznanja o zidanoj grobnici E u tzv. bazilici diskoperti na Marusincu / New Knowledge Concerning the Built Tomb E in What is Called the Basilica Discoperta in Marusinac; str. 703
Vesna Lalošević: Slika Salone u legendama mučenika Dioklecijanova progona kršćana / The Image Of Salona in the Legends of the Martyrs of Diocletian’s Persecutions of the Christians; str. 719
Kazalo imena
Kazalo geografskih pojmova