KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova XII. ISTODOBNOST RAZNODOBNOG. TEKST I POVIJESNI RITMOVI

KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova XII. ISTODOBNOST RAZNODOBNOG. TEKST I POVIJESNI RITMOVI

grupa autora 2010. (536 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 3,98 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-344-4 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ

Uvodna bilješka; str. 5/ Introduction; str. 6

Milivoj Solar: Ukus, moda i poetika; str. 7/ Taste, Fashion and Poetics; str. 14

Stipe Grgas: Komparativistička relevantnost američkog »sada«; str. 15/ Comparativist Relevance of the American »Now«; str. 24

Miho Demović: Starohrvatski spjev »U to vrijeme godišta« nije prijevod, parafraza niti prepjev latinske kantilene »In hoc anni circulo«, niti je najrašireniji njegov napjev preuzet iz »Capriccia« Girolama Frescobaldija (1583.-1643.); str. 25/ Early Croatian Carol U to vrijeme godišta is not a Translation, Paraphrase or Recast of the Latin Cantilena in Hoc Anni Circulo nor is its most Widely Spread Melody taken from Capriccio by Girolamo Frescobaldi (1583-1643); str. 59

Gorana Stepanić: Lica humanizma: mijene u poetici novolatinskih književnosti i pitanje njihove periodizacije; str. 60/ Facets of Humanism: Changes in the Poetics of Neo-Latin Literature and the Issue of its Periodisation; str. 75

Jevgenij Paščenko: Juraj Križanić: tumačenja kroz povijest i suvremenost; str. 76/ Juraj Križanić: Interpretation through History and Today; str. 95

Suzana Coha: Prvi hrvatski književni časopis kao Liber Croaticus; str. 96/ First Croatian Literary Periodical as Liber Croaticus; str. 123

Francisco Javier Juez Gálvez: Slučajevi »uporabe« hrvatskog pjesništva u hispanskom svijetu u drugoj polovici XIX. stoljeća; str. 124/ Casos de »uso« de la poesía croata en el mundo hispánico (segunda mitad del siglo XIX); str. 140

Cvijeta Pavlović: Modernizam – naturalizam ili impresionizam: Zola i Kumičić; str. 141/

Modernism − Naturalism or Impressionism: Zola and Kumičić; str. 155

Elisabeth von Erdmann: Epoche oder Spuren? Was verbindet den kroatischen philosophen Franciscus Patricius (1529-1597) und den russichen Symbolisten Valerij Brjusov (1873-1924)?   ; str. 157/ Epoha ili trag? Oblici prisutnosti renesanse u hrvatskoj i ruskoj kulturi. Što veže hrvatskog filozofa Franu Petrića i ruskog simbolista Valerija Brjusova?; str. 167

Boris Senker: Begovićeve drame u Shubertovu arhivu u New Yorku; str. 169/ Begović’s Dramas in the Shubert Archive in New York; str. 188

Natka Badurina: Vrijeme traume, vrijeme svjedočenja. Testimonijalna literatura i književni kanon tijekom dvadesetog stoljeća; str. 189/ Tempo del trauma, tempo della testimonianza. Le narrazioni sui lager e il canone letterario durante il ventesimo secolo; str. 201

Ivana Mandić Hekman: Književne bure (i mijene) u doba hrvatske avangarde; str. 202/ Literary Tumults (and Changes) in the Period of the Croatian Avant-garde; str. 214

Fedora Ferluga-Petronio: Il ritmo della creatività poetica e della ricezione di Nikola Šop in patria ed all’estero; str. 215/ Ritam pjesničkog stvaralaštva i recepcije Nikole Šopa u domovini i u inozemstvu: str. 226

Ivana Drenjančević: »Nasrt lirike« – raznolikosti na hrvatskoj pjesničkoj sceni 1938. godine; str. 227/ »Attack of Poetry« – Diversity on the Croatian Poetical Scene in 1938; str. 240

Nebojša Lujanović: »Na Drini ćuprija« – kronika sukoba i vremena koje ne protječe; str.  241/ The Bridge on the Drina (Na Drini ćuprija) – Chronicles of the Conflict and Time that does not Pass; str. 255

Sintija Čuljat: Svjetlost u mijeni: o pjesničkim suglasjima Tina Ujevića, Mate Ganze i Tomice Bajsića; str. 256/ Motions of Light: on Poetic Correspondence of Tin Ujević, Mate Ganza and Tomica Bajsić; str. 267

Branislav Oblučar: »Oni ne trebaju mijenjenati nego gledati«. Poetika Danijela Dragojevića u zoni djelovanja avangarde; str. 268/ »They need not change, but watch«. Danijel Dragojević’s Poetics in the Avantgarde Zone; str. 286

Pavao Pavličić: Književno vrijeme; str. 287/ Literary Time; str. 314

Lada Čale Feldman: Istodobno u raznodobnom: vrijeme »Stilskih vježbi«; str. 315/ Simultaneity of the Non-simultaneous: the Time of Exercises in Style (Stilske vježbe); str. 327

Tatjan Jukić: Politika melankolije: »Badessa madre Antonia«; str. 328/ Politics of Melancholia: ‘Badessa Madre Antonia’; str. 345

Helena Peričić: Raznodobna istodobnost Kušanove Svrhe od slobode; str. 346/ Non-simultaneous Simultaneity of Kušan’s Text The Purpose of Freedom (Svrha od slobode); str. 361

Ivan Bošković: Književnost kao pamćenje prolaznoga (feljtonistika Pavla Pavličića); str.  362/ Literature – Keeping the Transient in Memory (Feuilletons by Pavao Pavličić); str.  383

Zoltán Medve: Uskladiti radnju s riječima, riječi s radnjom. Isto, a ipak različito: o prozi Ede Popovića i Lászlóa Garaczija; str. 384/ Illeszd a cselekményt a szóhoz, a szót a cselekményhez azonos, de mégis más: Edo Popović és Garaczi Lászlo; str. 393

Krunoslav Lučić: Recepcija teorije filmskog medija na počecima hrvatske filmologije: Ljubomir Maraković i Ranko Marinković; str. 394/ Reception of the Film Media Theory at the Beginnings of Croatian Filmology: Ljubomir Maraković and Ranko Marinković; str. 419

Nikica Gilić: Tragovi modernizma 1960-ih u novijem hrvatskom igranom filmu; str. 420/ Traces of Modernism in the 1960s Contemporary Croatian Live-action Films; str. 429

Višnja Rogošić: Srednjovjekovno izvedbeno naslijeđe u prostorom određenom kazalištu: zajednica i putovanje gradom u predstavama skupina Kugla glumište i Bacači sjenki; str. 430/ Heritage of Medieval Performances in Site-specific Theatre: Community and Procession through the City in Plays performed by Kugla glumište and Bacači sjenki Acting Troupes; str. 444

Kristina Grgić: Barokna književnost u Slamnigovoj koncepciji »nacionalne literarne tradicije«; str. 445/ Baroque Literature in Slamnig’s Concept of »National Literary

Tradition« ; str. 468

Ana Tomljenović: Lacanova jezgra Realnog kao kategorija književne periodizacije; str.  469/ Lacan’s Kernel of the Real as a Literary Periodisation Category; str. 476

Perina Meić: Periodizacija novije hrvatske književnosti – teorijski aspekti i praktične realizacije; str. 477/ Periodisation of Modern Croatian Literature – Theoretical Aspects and Practical Realisation; str. 531