DIOKLECIJANOV LIK Između realnosti i transcedencije

DIOKLECIJANOV LIK Između realnosti i transcedencijeTHE IMAGE OF DIOCLETIAN Between Reality and Transcedence

NENAD CAMBI 2017. (354 str.) — Arheologija Cijena: 200 kn (€ 26,54) redovni popust od 10% AKCIJA: "KNJIGA MEDITERANA" - ODOBRAVAMO DODATNIH 20% POPUSTA OD 25. RUJNA DO 31. LISTOPADA 2022. ISBN 978-953-163-452-6 Dodaj u košaricu

Nova knjiga akademika Nenada Cambija posvećena je jednom od najkontroverznijih problema u proučavanju rimske carske portretistike – rekonstrukciji izgleda utemeljitelja tetrarhije i našeg “zemljaka”, cara Dioklecijana, te slijedom toga atribuciji u kamenoj plastici preživjelih portreta. Knjizi je prethodilo višedecenijsko proučavanje careve rezidencije u Splitu, fenomena rimskog portreta, kao i vrela koja donose vrijedne informacije o sustavu tetrarhije i uopće događajima onoga vremena. Ova sinteza je rezultat dugoga promišljanja i proučavanja, stavljena na papir u zenitu stvaralačkog napona.
Autor naglašava važnost istraživanja carskog portreta, napose problem prepoznavanja individualnih portretnih crta tetrarhijskih vladara. Zbog političkih promjena koje su zadesile rimsko društvo tijekom III. st.  dogodile su se i bitne promjene u carskoj propagandi koje su uvjetovale i nove načine realizacije i kontekstualizacije portreta.
Rezultate istraživanja individualne Dioklecijanove fizionomije s novčanih kovova Cambi uspoređuje s preživjelim portretima u kamenoj plastici, te najveću pažnju pridaje glavi iz Joanneuma u Grazu. Posebno ga je zanimala jer je prema novim podatcima podrijetlom iz Salone.
Uz integralni prijevod teksta na engleski jezik knjiga je opremljena brojnim fotografijama u boji.

The new book by academician Nenad Cambi is devoted to one of the most controversial problems in studying Roman imperial portraiture – the reconstruction of the appearance of the founder of the tetrarhia , Emperor Diocletian, and as a result of this attribution in the stone plastic of the surviving portraits. The book preceded the decade-long study of the emperor’s residence in Split, the Roman portraits phenomenon, as well as the sources that bring valuable information about the tetrarhia system and the events of that time. This synthesis is the result of lengthy reflection and study, placed on paper in the zenith of creative tension.
The author emphasizes the importance of investigating the Imperial portrait, especially the problem of recognizing the individual portrait lines of the tetrarch rulers. Due to the political changes that the Roman society faced during the III century there have also been important changes in imperial propaganda that have led to new ways of realizing and contextualizing the portrait.
The results of individual research of the Diocletian’s physiognomy of the coin rays Cambi compares with surviving portraits in stone plastic, and puts the greatest attention on the head from Joanneum in Graz. He was particularly interested in it because, according to new data, he was originally from Salona.
With integral translation of the text into English book is equipped with many color photographs.

ISBN 978-953-163-452-6