DANI HVARSKOG KAZALIŠTA 33: PREŠUĆENO, ZABRANJENO, IZAZOVNO U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI I KAZALIŠTU

grupa autora 2007. (548 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 3,98 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-286-7 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ

Pavao Pavličić: Zabrane u motivacijskom sustavu Vetranovićeva Pelegrina; str. 5
Inhibitions in the motivational system of Vetranović’s Pelegrin; str. 18
Divna Mrdeža Antonina: Interpretacije identiteta starih hrvatskih pisaca; str. 19
Interpretations of the Identity of older croatian Writers; str. 42
Tomislav Bogdan: Prešućeni paški pjesnik Ivan Mršić; str. 44
The suppressed Pag Poet Ivan Mršić; str. 68
Dunja Fališevac: Dubrovnik kao izazov hrvatskim liricima 20. stoljeća; str. 69
Dubrovnik as a Challenge to 20th Century croatian Lyricists; str. 94
Zlata Šundalić: Prilog hrvatskoj prozi 18. stoljeća; str. 95
A Contribution to 18th Century Prose: str. 130
Milovan Tatarin: Jedan zaboravljeni slavonski kalendar iz 18. stoljeća; str. 131
A forgotten slavonic Calendar from the 18th Century; str. 185
Nikica Kolumbić: Hrvatska srednjovjekovna književnost u književnoj znanosti ; str. 186
Ivan Lozica: O karnevalu: diverzija, kohezija, opsceno i mitsko; str. 190
On the Carnival: Diversion, Cohesion, Obscene and Mythical; str. 208
Nikola Batušić: Krležin dvoboj s našom dramskom baštinom; str. 209
Krleža’s Duel with our dramatic Heritage; str. 227
Branka Brlenić-Vujić: Prešućeni Jelovšekov dnevnik; str. 228
Jelovšek’s suppressed Dairy; str. 244
Antonija Bogner-Šaban: Književno-kulturni krug obitelji Tucić; str. 245
The Tucić Family literary-cultural Circle   292
Rosalba Asino: Antun Gustav Matoš prema Janku Poliću Kamovu. Je li Matoš doista ispravno ocijenio Kamova?; str. 294
From Matoš to Kamov. Has Matoš justly judged Kamov?; str. 318
Nikica Petrak: Tin, Verhaeren, zaboravljeno; str. 319
Tin, Verhaeren, the Forgotten; str. 328
Branko Hećimović: Članci, feljtoni i polemike Josipa Bacha; str. 330
Articles, Feuilletons and Polemics by Josip Bach ; str. 341
Marica Grigić: Zaboravljeni dramatičar Božo Lovrić; str. 342
Božo Lovrić, the forgotten Dramatist; str. 355
Helena Peričić: Razotkrivanje nepoznatog ili… (manje poznate pojedinosti iz recepcije engleske književnosti u hrvatskoj kritici 1918.–1940.); str. 356
The Revelation of the Unknown or… (less known Details from the Reception of english Literature in croatian Criticism 1918–1940); str. 372
Martina Petranović: Kazališna recepcija djela Franka Wedekinda u Hrvatskoj; str. 373
Theatrical Reception of the Works by Franko Wedekind in Croatia; str. 398
Lucija Ljubić: Hauptmannovi ženski dramski likovi na pozornici zagrebačkoga Hrvatskoga narodnoga kazališta — Anica, Rosa Bernd i Elga; str. 399
Hauptmann’s female Drama Characters on the Stage of the Zagreb Croatian National Theatre — Anica, Roza Bernd and Elga; str. 419
Helena Sablić Tomić: Izazov korespondencije Zofke Kveder; str. 420
The Challenge of Zofka Kveder’s Correspondence; str. 431
Anica Bilić: Zašto su mali pisci prešućivani u hrvatskoj književnoj historiografiji; str. 432
Why were the minor croatian Writers passed over in Silence in the croatian literary Historiography?; str. 448
Anatolij Kudrjavcev: Zaboravljeni i prešućeni orebićko-splitski književnik Živko Vekarić; str. 449
The forgotten and concealed Writer from Orebić and Split, Živko Vekarić; str. 455
Ivica Matičević: Pometov feljton u Spremnosti; str. 456
Pomet’s Feuilleton in Spremnost; str. 468
Hrvojka Mihanović-Salopek: Sudbina Zlatka Tomičića kao sudionika hrvatskog proljeća i njegova putopisna proza ; str. 469
The Destiny of Zlatko Tomičić as a Participant of the croatian Spring and his travelogue Prose; str. 488
Adriana Car-Mihec: Mediji kao dramski izazov; str. 489
Media as a drama Challenge; str. 517
Sibila Petlevski: Tandem, Vujčićeva drama za neizvođenje; str. 518
Tandem, Vujčić’s Drama for Non-Performing; str. 526
Bruno Kragić: Izazovi »Amerike« u hrvatskom filmu i pisanju o filmu — esej o postupnoj realizaciji naslovne metafore; str. 527
The Challenges of »America« in the croatian Film and Writings on Film — an Essay on gradual Realisation of the main Metaphor; str. 536
Snježana Paušek-Baždar: Tematska novost u Danielovoj Poemi nakon  zabrane alkemije iz god. 1317. pape Ivana XXII; str. 537
Thematic Novelty in Daniel’s Poem after the Ban of Alchemy from 1317 by Pope John XXII; str. 543

ISBN 978-953-163-286-7