COLLOQVIA MARVLIANA XVIII

grupa autora 2009. (396 str.) — Marulologija Cijena: € 3,98 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-313-0 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
Neven Jovanović: Rukopisi Regum Delmatię atque Croatię gesta; str. 5
Manuscripts of the Regum Delmatię atque Croatię Gesta; str. 25
Regum Delmatię atque Croatię gesta a Marco Marulo Spalatensi patritio Latinitate donata (edidit Neven Jovanović); str. 27
Marko Špikić: Razmjene spoznaja o antici u poslanicama hrvatskog humanizma 15. stoljeća; str. 63
Exchange of Knowledge about Antiquity in the Epistles of Croatian Humanism in the 15th Century; str. 79
Diana Sorić: Klasifikacija pisama Antuna Vrančića; str. 83
The Classification of the Letters of Antun Vrančić; str. 118
Amir Kapetanović: Govorni činovi i formalna/neformalna komunikacija u hrvatskim renesansnim poslanicama; str. 121
Speech Acts and Formal and Informal Communication in Croatian Renaissance Epistles; str. 133
Franz Posset: Open Letter of a Croatian Lay Theologian to a »German«  Pope: Marko Marulić to Adrian VI; str. 135
Otvoreno pismo hrvatskoga teologa laika »njemačkom« papi: Marko Marulić Hadrijanu VI.; str. 158
Dragica Malić: Marulić i crkvenoslavenska tradicija; str. 161
Marulić and the Church Slavonic Tradition; str. 207
Dubravka Bogutovac: Katalog u zrcalu: srednjovjekovna mizogina pjesma Ženska ljubav i Anka satira Marka Marulića; str. 211
Catalogue in a Mirror: the Medieval Misogynous Poem Woman’s Love and Anka a Satire of Marko Marulić; str. 218
Kristina Štrkalj Despot: Problem interpunkcije u izdanjima Marulićevih hrvatskih djela; str. 219
The Problem of Punctuation in the Editions of Marulić’s Croatian Works; str. 237
Branko Jozić: Marulić i dualistička napast; str. 239
Marulić and the Dualist Temptation; str. 248
Ivan Bodrožić: Jeronimov utjecaj na Marulićev opis četvorice evanđelista u djelu De humilitate et gloria Christi; str. 249
Jerome’s Influence on Marulić’s Description of the Four Evangelists in De humilitate et gloria Christi; str. 265
Francisco Javier Juez Gálvez: André Rodrigues de Évora, un maruliano portugués del siglo XVI; str. 267
Andreas Eborensis, portugalski čitatelj Marulića iz 16. stoljeća; str. 286
Mladen Parlov: Jedinstvo Europe i Marko Marulić; str. 289
The Unity of Europe and Marko Marulić; str. 301
Tamara Tvrtković: Descriptio urbis Spalatensis Ivana Tomka Mrnavića; str. 303
The Descriptio urbis Spalatensis of Ivan Tomko Mrnavić; str. 314
Dragica Malić i Amir Kapetanović (prir.): Pjesma Od dvora nebeskoga iz Trogirsko-splitske pjesmarice (Rezultati rada kroatističke tekstološke radionice »Paleografija čitanja hrvatskih novovjekovnih latiničkih rukopisa«, Split, 21.-22. travnja 2008.); str. 315
The Poem On the Court of Heaven from the Trogir and Split Book of Poems; str. 346
K r o n i k a
Bratislav Lučin: Marko Marulić – kroatischer Dichter und europäischer  Humanist; str. 349
Elisabeth von Erdmann: Marko Marulićs Werke in der deutschen Kultur; str. 357
Nagrade Dana hrvatske knjige 2008.; str. 365
Obrazloženje nagrade Judita; str. 365
Obrazloženje nagrade Davidias; str. 367
Obrazloženje nagrade Slavić; str. 369
Obavijest o promjeni u Uredništvu godišnjaka Colloquia Maruliana i zahvala Mirku Tomasoviću; str. 370
B i b l i o g r a f i j a
Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2008.; str. 373
Bratislav Lučin: Nikica Kolumbić (1930-2009) – in memoriam; str. 385
Referiranost; str. 387
Upute suradnicima; str. 388
Instructions for Contributors; str. 390