ČASOPIS ČAKAVSKA RIČ 1-2 2022

grupa autora 2022. (356 str.) — Lingvistika Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

Sadržaj:
Joško Božanić: Besjeda uz stoti broj Čakavske riči; str. 3
Znanstveni radovi:
Marina Marasović Alujević: Toponimija općine Postira na otoku Braču i neke dvojbe o podrijetlu ojkonima; str. 13
Joško Božanić: Komiški dikcionar C – F; str. 31
Filip Galović: Govor Zubovića na otoku Pagu i u dijalektalnim tekstovima Šime Zubovića; str. 155
Teodora Vigato: Silbenski brindiži; 183
Siniša Vuković: Petronimija Selaca. Glosarij kamenarstva, kavadurstva i klesarstva iz čakavskog idioma Selaca na otoku Braču: od berbe kamena preko njegove obradbe do ugradbe; str. 195
Književni prilozi:
Venera Stojan: Tekstovi na govoru mjesta Maslinice na otoku Šolti; str. 253
Radovan Tadej: Čakavske gnjusarije i kurbarije; str. 259
Prijevod
Siniša Vuković: Naricanja. Prijevod s latinske Nove Vulgate na idiom čakavskog jezika Selaca na otoku Braču starozavjetne knjige “Tužaljke”; str. 273
Josip Lisac: Wieslav Borys (1939. – 2021.), In memoriam; str. 313
Branko Jozić: Bibliografija Čakavske riči (1971.-2021.); str. 315
Upute autorima priloga za Čakavsku rič; str. 355

UREDNIŠTVO: JOŠKO BOŽANIĆ, FILIP GALOVIĆ, JANNEKE KALSBEEK, JOSIP LISAC, LJUDMILA MINDOVA, MARIJANA TOMELIĆ-ĆURLIN, SANJA VULIĆ,
WIESŁAV BORYŚ

ISSN 0350-7831
UDK 800.87