BIBLIJA – KNJIGA MEDITERANA PAR EXCELLENCE

grupa autora 2010. (656 str.) — Povijest Cijena: € 13,27 (100 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-345-1 Dodaj u košaricu

Svezak donosi radove pročitane na međunarodnom simpoziju održanom 2007. godine u Splitu a sadrži tridesetak izvornih znanstvenih radova koji na različite načine tretiraju zadanu temu. Simpozij je okupio znanstvenike različitih disciplina (teologe, bibličare, filologe, arheologe i književnike) iz Hrvatske, Izraela, Njemačke, Slovenije te Bosne i Hercegovine što je potvrdilo činjenicu o kompleksnosti teme koja traži raznovrsnu znanstvenu i stručnu obradu.  Iz predočenih radova pretežno se razmatra Biblija, a Mediteran je kontekst u kome se ostvario kompleksni i čudesni biblijski svijet. Radove je moguće podijeliti u tri skupine. Prva načelno motri eminentni prostor Biblije, nastanak Biblije, Bibliju kao svetu knjigu, Božju riječ posredovanu piscem i osmišljavanjem svih načelnih pretpostavki po kojima je Biblija ono što jest u višetisućljetnom trajanju. U tu skupinu mogu se uvrstiti radovi M. Vidovića, A. Popovića, I. Duganžića, F. Mannsa, T. Vuka, D. Runje, D. Šimundže, J. Krašoveca, M. Vugdelije i M. M. Mandaca.

Drugu skupinu čine tekstovi koji pokazuju život Biblije u hrvatskome kulturnom prostoru, počevši od važnih osoba koji su inaugurirali vrsnoću Biblije, život i utjecaj Biblije u hrvatskoj duhovnoj sredini te neke općeliterarne poveznice s Biblijom. Toj skupini pripadaju radovi R. Katičića, A. Rebića, B. Dude, P. Bašića, V. Badurine Stipčević, M. Cifraka, N. Cambija, M. Zovkića, I. Avsenik Nabergoj i D. Vollgera. Treća skupina obuhvaća radove koji se bave poveznicama Biblije i književnosti, posebno hrvatske, o čemu su pisali S. Botica, I. Matičević, B. Petrač te K. Šimić.

Knjiga je neprijeporan dobitak hrvatskoj kulturnoj sredini, vrstan prinesak recentnom proučavanju Biblije, posebno njezinom mediteranskom izvorištu, hrvatskoj kulturi s mediteranskim predznakom. Zbornik je istovremeno komparativni kompendij suodnosa Biblije i kulture, veza Hrvata i Biblije, Biblije i narodnog života i običaja, Biblije i književne i društvene zbilje. Opremljena je sažecima na engleskom jeziku i Kazalima.

SADRŽAJ

Proslov; str. 5 / Prologue; str. 8

Raspored izlaganja međunarodnog znanstvenog skupa: Biblija – knjiga Mediterana par excellence; str. 11

  1. BIBLIJA
    KNJIGA VJERE I IZVOR UMJETNIČKOG NADAHNUĆA

Marinko Vidović: Nastanak Biblije ; str. 17/ The Formation of the Bible; str. 51

Anto Popović: Biblija – Kanon, kanon biblijskih knjiga kod Židova, katolika, pravoslavnih, protestanata; str. 53/ Biblical Canon in Judaism and Christianity; str. 81

Ivan Dugandžić: Metoda i(li) hermeneutika? Glavni naglasci u promišljanju Sv. pisma Novog zavjeta danas; str. 83/ The Main Issues in the Contemporary Analysis of the New Testament; str. 101

Marijan Vugdelija: Novost Isusova nauka o nenasilnom otporu i ljubavi prema neprijateljima (Mt 5,38-48);  str.103 / The Newness of Jesus’ Teaching on Nonviolent Resistance and Love for the Enemies (Mt 5,38-48) ; str. 150

Frederic Manns: Targum and Rabbinical Literature as a possible Background of the New Testament; str. 151/ Targum i rabinska literatura kao moguća pozadina Novoga zavjeta; str. 166

Tomislav Vuk: Biblija između orijentalistike i historiografije, međuodnos triju znanstvenih disciplina; str. 167 / The Bible between Orientalism and Historiography. Interrelation of  three scientific Disciplines ; str. 237

Domagoj Runje: Važnost kumranskih rukopisa u proučavanju Biblije; str. 239 / Importance of Qumran Writings for the Study of Bible; str. 256

Božo Odobašić: Nastanak i važnost Targuma u biblijskoj egzegezi; str. 257 / Die Entstehung und die Bedeutung der Targumen für die biblische Exegese; str. 277

Drago Šimundža: Književni rodovi i vrste u Bibliji; str. 279 / Literary Genres within the Bible; str. 296

Jože Krašovec: Universal and Holistic Aspects of Human Development in the Bible and in Cultural History; str. 297 / Univerzalni i lingvistički aspekti ljudskog razvoja u Bibliji i kulturnoj povijesti; str. 315

Irena Avsenik Nabergoj: Characters of Temptation in the Bible and in Literature; str. 317 / Čežnja i iskušenje u Bibliji i književnoj tradiciji Mediterana; str. 343

David Volgger: Die Tamar – Geschichte Gen 38 in Thomas Manns Roman Joseph und seine Brüder; str. 345 / Epizoda o Tamari (Postanak 38) u romanu – teatrologiji Josip i njegova braća Thomasa Manna; str. 356

Šefko Omerbašić: Kuran o Bibliji; str. 357 / The Qur’an about the Holy Bible; str. 370

  1. BIBLIJA

U OBLIKOVANJU HRVATSKOG IDENTITETA

Radoslav Katičić: Splitski evangelijarij kao mediteranska knjiga; str. 373 / Das Evangeliarium Spalatense als Mediterranes Buch; str. 381

Vesna Badurina Stipčević: Hrvatskoglagoljska Biblija; str. 383 / Croatian Glagolitic Bible; str. 398

Petar Bašić: Neke značajke Kašićeva prijevoda Svetog pisma; str. 399 / Alcune caratteristiche della traduzione di Bartol Kašić della Sacra scrittura (1631-1637); str. 406

Mario Cifrak: Hrvatski latinički lekcionari. Pohrvaćenje poslanica i evanđelja; str. 407 / Latin Alphabet Lectionaries in Croatia. Croatisation of Epistles and Evangeliaria; str. 422

Bonaventura Duda: Biblija Stvarnosti ili Zagrebačka Biblija – kako je do nje došlo i kako je primljena; str. 423 / The Zagreb Bible from 1968: The Origin and Reception; str. 455

Mato Zovkić: Šarićeva Biblija 2006. godine; str. 457 / New Edition of Šarić Bible Translation in 2006; str. 470

Nenad Cambi: Paul the Apostole at Sea; str. 471 / Pavao na moru; str. 489

Marijan Mate Mandac: Sv. Jeronim Dalmatinac i Biblija; str. 493 / Saint Jerome the Dalmatian and the Bible; str. 514

Miroslav Palameta: Marulićevo čitanje Biblije; str. 515 / Marulić’s Reading of the Bible; str. 529

Adalbert Rebić: Marko Marulić u kontekstu humanističkog biblijskog tumačenja s osvrtom na njegov Evangelistarium; str. 531 / Marko Marulić in the Context of the Humanistic Interpretation of the Bible: The Overwiew of Evangelistarium; str. 546

Krešimir Šimić: Biblijsko-teološki aspekti Muke gospodina našega Jezusa Isukrsta Petra Kanavelića; str. 549 / The Biblical and the Theological Aspects of the Drama Passion of our Lord Jesus Christ by Petar Kanavelić; str. 569

Stipe Botica: Biblijski slojevi u hrvatskoj usmenoj književnosti; str. 571 / Bible and Croatian Oral Literature; str. 584

Ivica Matičević: Biblija i hrvatska književna avangarda; str. 585 / Bible and CroatianLiterary Avant-Garde ; str. 592

Božidar Petrač: O nekim vidovima Muke u hrvatskoj drami 20. stoljeća; str. 593 / On some Aspects of Passion in 20th Century Croatian Plays; str. 608

Josip Bratulić: Jezik hrvatske književnosti i Biblija; str. 609 / Bible and Linguistic Features of Croatian Literature; str. 616

Kazalo osobnih imena; str. 619

Kazalo zemljopisnih pojmova; str. 641